Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilНачало
Header Pic
Header Pic
Spacer Pic

Обява от Общинска администрация
 
Заповеди на Кмета на Община Бобов дол

 Заповед № З-868/ 22.12.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-20-368/ 12.12.2014 г. на Областен управител на област Кюстендил, относно констатирани огнища на Инфлуенца по птиците в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания и опасността заболяването да проникне на територията на Република България от диви мигриращи птици  

Заповед № З-635/15.10.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси - Дата на публикуване - 20.10.2014 г.

 Заповед № З-484/ 07.08.2014 год. на основание чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия и на чл. 9, ал. 1, ал. 3, т. 2 и т. 3, ал. 10, ал. 11 и ал. 12 от Закона за защита при бедствия във връзка с § 1, ал. 1, т. 81 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите и на чл. 140, ал. 4 и ал. 7 от Закона за водите и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

 Заповед № З-428/ 09.07.2014 год. на основание Указания на Областния управител на област Кюстендил изх.№ 08-00-25/ 03.07.2014 год., и във връзка с чл. 44, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗОЗЗ, обн. ДВ бр. 35 от 24 април 1996 год., изм. ДВ бр. 66 от 26 юли 2013 год.

 Заповед № З-426/ 08.07.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Наредбата за поддържане на обществения ред и чистотата на територията на община Бобов дол и във връзка с реализирането на обект по проект

Заповед № З-414/ 26.06.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 2 от Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност /Обн. ДВ бр. 26/ 30.03.1993 г./ и във връзка с чл. 13, т. 1 от Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Бобов дол и чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за поддържане на обществения ред и чистотата на територията на община Бобов дол

Заповед № З-401/ 24.06.2014 год. на основание Указания на Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил изх.№ РД-04-911/ 18.06.2014 г., и във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 12 от Наредба Із-1053/ 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи / обн. ДВ бр. 39/ 20.05.2011 г./

Заповед № З-343/29.05.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи /ДВ бр. 65 от 31.07.1996 г./ за намаляване на водния травматизъм през летния сезон  

Заповед № З-273/07.05.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с предстоящата кампания по изкупуването на череши през летния сезон на 2014 г.

 
Декларация от ОбА

      

Реклама


Връзки

 ПОРТАЛ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ПОЛИТИКИ  

  

  

  

  

 

 

Анкети
Коя от секциите в сайта представлява интерес за Вас?
 
Случайна снимка

Кой е тук?
Телевизия
Header Pic
left unten right unten

                                                                                                                                                       2010 © Bobov dol Municipality